เรียนต่อออสเตรเลีย

คู่มือสำหรับนักเดินทาง ประเทศออสเตรเลีย

Posted on Updated on

กำลังจะไปต่างประเทศหรือ?1

ถ้าท่านเป็นหนึ่งในนักเดินทางมากกว่า 31 ล้านคนที่กำลังเตรียมตัวจะเดิน ทางผ่านสนามบินหรือท่าเรือนานาชาติของออสเตรเลียในปีนี้หรือไม่?

คู่มือนี้จะช่วยท่านเตรียมตัวสำหรับการเดินทางของท่านและให้ ความรู้แก่ท่านว่าจะคาดหวังอะไรได้บ้างเมื่อท่านต้องผ่าน Australian Customs and Border Protection Service (ACBPS) ที่สนามบิน หรือท่าเรือนานาชาติ เจ้าหน้าที่ ACBPS มีบทบาทสำคัญในการปกป้อง คุ้มครองชายแดนของออสเตรเลียจากสินค้าที่ผิดกฎหมายและที่มีอันตราย รวมทั้งบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ACBPS มีดังต่อไปนี้

  • ตรวจหนังสือเดินทางเมื่อนักเดินทางมาถึงหรือออกจากประเทศ ออสเตรเลีย
  • ตรวจสอบเอกสารการมาถึงและการออกจำกประเทศของนักเดินทาง
  • สอบถามและตรวจค้นนักเดินทางที่มาถึงและกระเป๋าเดินทางของเขา เพื่อหาของต้องห้ามหรือต้องจำกัด
  • ตรวจค้นเครื่องบินหรือเรือเพื่อหาของต้องห้ามหรือต้องจำกัด
  • ยึดของต้องห้ามหรือต้องจำกัด
  • เดินตรวจบริเวณลานสนามบิน ท่าเรือ และบริเวณจัดการกระเป๋าเดิน ทางเพื่อตรวจตราและยับยั้งการดำเนินการด้านอาชญากรรมโดยการ ใช้สุนัขตรวจค้นเพื่อค้นหายาเสพติดและของต้องห้ามหรือต้องจำกัด อื่นๆ ตามกระเป๋าเดินทางของบุคคล
  • เรียกเก็บภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ สำหรับสินค้าที่นำเข้า

ACBPS ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคหลายประการเพื่อสืบค้นหาการกระทำ ที่ผิดกฎหมายโดยให้มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อผู้โดยสารที่สนามบินและ ท่าเรือ รวมถึงการใช้โทรทัศน์วงจรปิดและการตรวจตราค้นหา นอกจำกนั้น Department of Agriculture ยังปฏิบัติงานที่สนามบินและ ท่าเรือด้วย ท่านจะต้องได้รับการตรวจ และอนุญาตให้ผ่านจำกเจ้าหน้าที่ ของ Department of Agriculture Biosecurity เมื่อท่านเดินทางมาถึง ออสเตรเลียเพื่อรับรองว่าท่านไม่ได้นำสิ่งของใดที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อ ความปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุตสาหกรรม และสภาพแวดล้อมด้านการเกษตรของออสเตรเลีย Read the rest of this entry »

Advertisements