ออสเตรเลีย

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรเลีย เปลี่ยนแปลงล่าสุด วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

Posted on Updated on

การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมวีซ่ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป


amc_banner

  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว     AUD 135  หรือ 3,800 บาท  
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน        AUD 550  หรือ 15,400 บาท
    • ผู้ติดตามที่มีอายุมากกว่า 18 ปี  AUD 410 หรือ 11,500 บาท
    • ผู้ติดตามที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี  AUD 135 หรือ 3,800 บาท
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า Work and Holiday Visa   AUD 440 หรือ 12,350 บาท
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงดูได้จากด้านล่างนี้

(หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมวีซ่า ในกรณียื่นออนไลน์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าแลกเปลี่ยนเงิน)

Read the rest of this entry »

Advertisements

โครงการ Work and Holiday Visas (WHV) ไทย – ออสเตรเลีย 2559

Posted on Updated on

โครงการ Work and Holiday Visas (WHV) ไทย – ออสเตรเลีย 2561


ด้วยรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย ได้จัดทำข้อตกลงร่วมกันเมื่อปี พ.ศ. 2548 ในการจัดทำโครงการตรวจลงตราหนังสือเดินทางการทำงาน และท่องเที่ยวไทย – ออสเตรเลีย ภายใต้ข้อตกลง “Work and Holiday Visas” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถที่จะเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยว และทำงานได้เป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เปิดโลกทัศน์ สามารถปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง   ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยกำหนดจำนวนให้เยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย ปีละ 500 คน Read the rest of this entry »

Australia and New Zealand: Top 5 สถานที่สุดสวยสำหรับ ท่องเที่ยวหิมะ

Posted on Updated on

Australia and New Zealand: Top 5 สถานที่สุดสวยสำหรับ ท่องเที่ยวหิมะsnow_boarding_falls_creek_hc_r_922869_819x283


1. Falls Creek, Victoria, Australia

Falls Creek เป็นรีสอร์ทสกีอัลไพน์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเทือกเขาแอลป์ในเทือกเขาแอลป์วิคตอเรีย การเดินทางประมาณ 350 กิโลเมตร (220 ไมล์) โดยรถยนต์จากเมลเบิร์น รีสอร์ทตั้งอยู่ระหว่างความสูงของ 1,210 และ 1,830 เมตร (3,970 และ 6,004 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเลที่มีจุดยกสูงสุดที่ 1,780 เมตร (5,840 ฟุต)  Read the rest of this entry »