Latest Event Updates

เปรียบเทียบ IELTS TOEFL

Posted on Updated on

เปรียบเทียบ IELTS TOEFL สอบอันไหนดี รู้ให้แม่นก่อนเลือกเรียน

TOEFL และ IELTS คือการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนานาชาติที่เป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก การสอบทั้งสองแบบนี้มีจุดที่เหมือนกันหลายประการ

IELTS & TOEFL ต่างกันอย่างไร

 ระบบคะแนน

ระดับคะแนนของ IELTS จะอยู่ระหว่าง 1 ถึง 9 ในทุกทักษะ​(ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยระดับ 1 คือระดับต่ำสุดและระดับ 9 คือระดับสูงสุด หมายความว่าใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก ในขณะเดียวกันคะแนน TOEFL จะแบ่งตามทักษะ และนำคะแนนรวมของทุกทักษะมาใช้เป็นคะแนนสุดท้าย ยกตัวอย่างเช่น TOEFL iBT 120 คะแนน จะแบ่งเป็นทักษะละ 30 คะแนน คะแนนรวมของทุกทักษะจะบอกถึงความถนัดทางภาษาของเราว่าได้กี่คะแนน ดูการเปรียบเทียบระบบคะแนนด้านล่าง

Read the rest of this entry »

Advertisements

คู่มือสำหรับนักเดินทาง ประเทศออสเตรเลีย

Posted on Updated on

กำลังจะไปต่างประเทศหรือ?1

ถ้าท่านเป็นหนึ่งในนักเดินทางมากกว่า 31 ล้านคนที่กำลังเตรียมตัวจะเดิน ทางผ่านสนามบินหรือท่าเรือนานาชาติของออสเตรเลียในปีนี้หรือไม่?

คู่มือนี้จะช่วยท่านเตรียมตัวสำหรับการเดินทางของท่านและให้ ความรู้แก่ท่านว่าจะคาดหวังอะไรได้บ้างเมื่อท่านต้องผ่าน Australian Customs and Border Protection Service (ACBPS) ที่สนามบิน หรือท่าเรือนานาชาติ เจ้าหน้าที่ ACBPS มีบทบาทสำคัญในการปกป้อง คุ้มครองชายแดนของออสเตรเลียจากสินค้าที่ผิดกฎหมายและที่มีอันตราย รวมทั้งบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ACBPS มีดังต่อไปนี้

 • ตรวจหนังสือเดินทางเมื่อนักเดินทางมาถึงหรือออกจากประเทศ ออสเตรเลีย
 • ตรวจสอบเอกสารการมาถึงและการออกจำกประเทศของนักเดินทาง
 • สอบถามและตรวจค้นนักเดินทางที่มาถึงและกระเป๋าเดินทางของเขา เพื่อหาของต้องห้ามหรือต้องจำกัด
 • ตรวจค้นเครื่องบินหรือเรือเพื่อหาของต้องห้ามหรือต้องจำกัด
 • ยึดของต้องห้ามหรือต้องจำกัด
 • เดินตรวจบริเวณลานสนามบิน ท่าเรือ และบริเวณจัดการกระเป๋าเดิน ทางเพื่อตรวจตราและยับยั้งการดำเนินการด้านอาชญากรรมโดยการ ใช้สุนัขตรวจค้นเพื่อค้นหายาเสพติดและของต้องห้ามหรือต้องจำกัด อื่นๆ ตามกระเป๋าเดินทางของบุคคล
 • เรียกเก็บภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ สำหรับสินค้าที่นำเข้า

ACBPS ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคหลายประการเพื่อสืบค้นหาการกระทำ ที่ผิดกฎหมายโดยให้มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อผู้โดยสารที่สนามบินและ ท่าเรือ รวมถึงการใช้โทรทัศน์วงจรปิดและการตรวจตราค้นหา นอกจำกนั้น Department of Agriculture ยังปฏิบัติงานที่สนามบินและ ท่าเรือด้วย ท่านจะต้องได้รับการตรวจ และอนุญาตให้ผ่านจำกเจ้าหน้าที่ ของ Department of Agriculture Biosecurity เมื่อท่านเดินทางมาถึง ออสเตรเลียเพื่อรับรองว่าท่านไม่ได้นำสิ่งของใดที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อ ความปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุตสาหกรรม และสภาพแวดล้อมด้านการเกษตรของออสเตรเลีย Read the rest of this entry »

ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ Overseas Student Health Cover

Posted on Updated on

ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ (OSHC) คืออะไร?

ประกันสุขภาพ(1)

ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ (OSHC)

คือการประกันสุขภาพที่ช่วยชำระค่ารักษาและค่าโรงพยาบาลขณะที่ท่านศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โดยรวมถึง:

 • การรักษาโดยแพทย์ใกล้บ้านที่เรียกว่า แพทย์ทั่วไป (GP)
 • การรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางนอกโรงพยาบาล
 • การรักษาทางการแพทย์ที่โรงพยาบาล
 • ยาที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์
 • ความช่วยเหลือด้านรถพยาบาลฉุกเฉิน

ทำไมนักเรียนต่างชาติจึงต้องทำประกัน OSHC?

ข้อกำหนดของวีซ่านักเรียน

วีซ่ามีข้อกำหนดว่านักเรียนต่างชาติต้องทำประกัน OSHC ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย หากท่านต่ออายุวีซ่านักเรียนของท่าน ท่านต้องต่ออายุกรมธรรม์ OSHC ของท่านด้วย ความสบายใจ

การรักษาพยาบาลในประเทศออสเตรเลียถือเป็นระบบหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกแต่ก็อาจมีค่าใช้จ่ายสูง นักเรียนต่างชาติไม่มีสิทธิรับบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพสำหรับ ประชาชนของออสเตรเลีย หรือ “Medicare”  หากไม่มีประกัน OSHC ท่านอาจไม่สามารถชำระค่ารักษาพยาบาลได้ เช่น ค่ารักษาพยาบาลอาจคิดเป็นเงินมากกว่า $1500 ต่อวัน Read the rest of this entry »